Menu
RSS

Antalya Mimarlar Odası: Kaçağı Koruma, Olympos’u Koru!

Antalya Mimarlar Odası: Kaçağı Koruma, Olympos’u Koru!

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Olimpos’taki alanda “gerek Arkeolojik Sit, gerekse Doğal Koruma Alanı statüsü ile tarihi Likya Birliği’nin en önemli kentlerinden biri olan Olympos Antik Kenti I.II. ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda;

KORUMA Amaçlı İmar Planı yapılmasına ve sit alanlarının koruma imar planı ile korunmasına karşı olmayıp bilakis planlı korumanın destekçisiyiz” dedi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada Olimpos’la ilgili kaygılarının kaçak yapıların korunmasını amaçlayan “İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile bölgenin sadece KAÇAK yapılardan oluşan

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı kısmına 1/1000 ölçekli planın yapılarak plan kararlarının getirilmesine ve bölgesel bir planlama anlayışına karşıyız” denildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlara değinildi: “Ancak, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile bölgenin sadece KAÇAK yapılardan oluşan

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı kısmına 1/1000 ölçekli planın yapılarak plan kararlarının getirilmesine ve bölgesel bir planlama anlayışına karşıyız. Olympos Antik kenti gibi önemli bir kentin; sadece III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın değil,

tüm alanlarının bütüncül bir planlama anlayışı ile değerlendirilmesi ve korunan arkeolojik alanlar ile ekolojik turizme yönelik planlanan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın, Koruma-Kullanma dengesinin sağlanması için birlikte planlanması gerekmektedir.

Olympos Antik Kenti’nin, tüm sit alanı (I.II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) ile birlikte çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin birbirine turizm baskısının azamiye indirilebilmesi için birlikte planlanması,

Doğal Sit Alanı- Milli Park Alanı olarak korunan alanlar ile Olympos Antik Kenti’nin ilişkisinin kurularak, bu alanlar arasına Tampon Bölge (Etkileme Geçiş Alanı) oluşturulması gerekmektedir. İmar Planları, bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır.

Bölgenin turizm rantını ve salt kaçak yapıları meşrulaştırmaya dönük ve bütüncül olmayan, sadece alanın turizm potansiyelini artırmaya yönelik yapılan bu planların kabul edilemez olduğu görüşündeyiz.

II.Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na dönüştürülen alana ilişkin yapılan planlarda getirilen plan kararları, üst ölçekli Antalya–Burdur–Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları ve Uygulama Hükümleri’ne aykırılık taşımaktadır.

Çevre Düzeni Planı’nın ekolojik yapı ile bütünleşik butik pansiyonların yapılabileceği belirtilen, plan hükümlerinin, Eko-Turizm Alanları ile ilgili ve 19.12.2018 tarihinde onanan 9.21.2 maddesinde; “Emsal (E) = 0,10 Yapı Yapılabilecek Min. Parsel Büyüklüğü = 5.000 m2 max.

Bina Yüksekliği = 7,50 m. (2 kat) olacaktır.” denilmektedir.

12.03.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının Plan Notlarının Turizm Alanları başlığı altındaki Ekolojik Pansiyon Alanları ile ilgili 4.2.1. maddesinde getirilen yapılaşma koşulu ise;

“Emsal (E): 0,30 ve Y ENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR” şeklindedir.

Ekolojik Turizm, yeryüzünün doğal kaynaklarını, sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyan ve gözeten bir yaklaşımdır.

Çevreyi koruyan, yerli halkın refahını gözeten ve doğal alanlara karşı duyarlı bir turizm dalıdır. Bu bağlamda yoğun bir yapılaşma emsali ile Ekolojik Turizm kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Ekolojik Turizm yapılması planlanan bir bölge için getirilen E= 0,30 emsal çok yüksek olup, ayrıca üst ölçekli plana da aykırıdır. Arkeolojik Sit Alanı üzerinde tehdit oluşturabilecek insan ve turizm baskısını en aza indirgemek için,

inşaat yoğunluğunda üst ölçek planlarına mutlak uyulmalı ve Ekolojik Turizm alanlarında emsal E= 0,10 ve parsel büyüklüğü de, bölgedeki mülkiyet verilerine göre minimum 2.000 m2 olmalıdır.

Yine 1/100.000 ölçekli Planın Uygulama Hükümleri’nin 5.18 maddesinde “Bu Planın ilke ve hedeflerine, kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte imar planı, plan değişikliği revizyonu ve ilavesi yapılamaz” hükmü bulunmaktadır.

Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı planlama hiyerarşisinin bir gereği olup, itiraza konu planlar üst ölçekli planlara aykırıdır.

Bölgenin Ekolojik Turizm olarak planlaması esas alındığında yeni yapılaşmaya yönelik koşullarının daha detaylı ve açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik Turizmde sürdürülebilir ve geri dönüşümlü doğal malzemeler ile

hafif konstrüksiyonlu yapılar yapılabilmesine yönelik hükümler bulunmalıdır. Bölgenin taşıdığı doğal ve kültür değerler göz önüne alınmalı ve yapılara petrol ve plastik esaslı geri dönüşümsüz malzeme, ağır metal ve çimento asla sokulmamalıdır.

Ekolojik Turizm Yapılarının maksimum bina ölçüleri (en-boy) tanımı mutlaka yapılmalı (8m x 8m gibi) ve bloklar arası mesafesi daha net ve seyrek olmalıdır. 2 m çekme mesafesi 6,50 m yüksekliğindeki bir yapı için çok yetersizdir.

Yan bahçe mesafeleri, blok yüksekliğinin yarısı (h/2) ve bloklar arası mesafe ile arka bahçe mesafesi de en az blok yüksekliği kadar olmalıdır.

İtiraza konu Koruma İmar Planlarda, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” ile ilgili 1/1.000 ölçekli Koruma İmar Planı Plan Notlarının 4.5.2 maddesinde yalnız; “Çiftçinin barınacağı bağ evi nitelikli yapı yapılması halinde Taban Alanı 75 m²’yi, inşaat alanı

(müştemilat dahil) 150 m²’yi geçmeyecektir” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm bu alanlar için yeterli değildir.

Bu alanlar için; “Minimum ifraz şartı ile Emsal E=0,05 ve Taban Alanı 75 m²’yi, inşaat alanı (müştemilat dahil) 150 m²’yi geçmeyecektir” koşulunun getirilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyiz.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, yukarıda belirttiğimiz maddeler doğrultusunda, şu anda askıda bulunan, 12.03.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi,

Olympos Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının; PLANLAMA TEKNİKLERİNE,

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE ve KAMU YARARINA aykırı olması nedeniyle, bu planlara itiraz ettiğimizi ve kamu yararına aykırı tüm uygulamaların her daim karşısında olacağımızı”

yukarı çık
0
Paylaşım